مشاهده اطلاعات آماری

  کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه
مجموع مدارک موجود 44094
  کتابخانه دانشکده علوم
مجموع مدارک موجود 8480
  کتابخانه دانشکده دامپزشکی
مجموع مدارک موجود 4951
  کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی
مجموع مدارک موجود 10434
  کتابخانه دانشکده کشاورزی
مجموع مدارک موجود 6174
  کتابخانه دانشکده ادبیات
مجموع مدارک موجود 28725
  کتابخانه دانشکده منابع طبیعی
مجموع مدارک موجود 1265
  کتابخانه دانشکده هنر
مجموع مدارک موجود 2807
  کتابخانه دانشکده اقتصاد و مدیریت
مجموع مدارک موجود 2562
  پژوهشکده آرتمیاو جانوران آبزی
مجموع مدارک موجود 1598
  دانشکده فنی و مهندسی خوی
مجموع مدارک موجود 2244
  مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب
مجموع مدارک موجود 2735